• عضویت

حق زارعانه از منظر منابع حقوق ايران

 

95-8-14

 

چكيده
روابط مالك و زارع از ديرباز از اه ميت ب هسزايي برخوردار بوده است و
در اين راستا مس ائل مه مي مورد توجه ان دي شمندان بوده است كه از
جمله آنها اين است كه آيا تصرفات زارع در ملك مالك و ا حي اء عمران
وي موجد حق م يباشد يا خير؟ كه در اين خصوص لازم است به منابع
حق موصوف بپردازيم

 

برای دریافت مقاله بصورت کامل از لینک زیر اقدام به دانلود کنید

down

 رفتن به بالای صفحه