• عضویت

تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

نماینده کانون        در کمیسیون بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی

آقاي مجید طاهرزاده

1

 Scan0023

ماینده کانون در کمیسیون بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی

آقای عباس عباسی

2

 

 

 رفتن به بالای صفحه