• عضویت

تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 Scan0007

دادستان

آقای تقی مبینی

1

27 

معاون اول دادستان

آقاي کشواد خورشیدی

2

 

معاون اظهارنظر

لیلا خاکسارحقانی

3

 20

معاون آموزش و دبیرهمایش های دادسرا

 مهرداد محمدي

4

 Scan0029

معاون اجراو مسئول فصلی برگزاری جلسات

نعمت الله قاسمی

5

 

دادیار

مهرنوش میرزائیان

6   

 

دادیار

فروزان مردانی

7

 6

دادیار

مرضیه علی بابایی

8

 Scan0018

دادیار

 مجتبي صادقی

9

 

دادیار

محمدرضا جمشیدی فرد

10

 v-95

دادیار

علی یداللهی

11

 

دادیار

کوروش صابری

12

 19

دادیار

مهدی اعتدالی نژاد

13

 Scan00161

دادیار

مجتبی امیریان

14

 hajipoor

دادیار

علی حاجی پور

15

 Scan0030

دادیار

سعید عباسی

16

 v-23

دادیار

شهاب الدین نظری

17

 

دادیار

سعید منصور پورموسوی

18  

 Scan0012

دادیار

ابراهیم صادقی

19  
 

دادیار

حسین نادری20  
v-59 

دادیار

امیر حمزه رئیسی21  
 

دادیار

نعمت اله فرخی22  
 

دادیار

مجید بهرامی23  

 

 دادیار

نیلوفر مومنی

24  

 

 

 

 

 

 رفتن به بالای صفحه