• عضویت

تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 سسس 


ریاست کانون
 

آقاي ابراهيم كياني 

 

 

 

1

 

 

 

 

نایب رئیس

 

آقای مرتضی رضایی

 

2

 

 

رئیس امور مالی

 

آقاي ابراهیم اکبریان

 

3

 

بازرس

 

آقاي رامین مردانی

  

4

 

 

منشی

 

آقاي علی خسروی

  

4

 رفتن به بالای صفحه