تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

نماینده کانون        در کمیسیون بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی

آقاي مجید طاهرزاده

1

 Scan0023

ماینده کانون در کمیسیون بدوی هیات حل اختلاف مالیاتی

آقای عباس عباسی 

2

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه