تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 Ramin Mardani

 

 

رئیس

 

 

 رامین مردانی

 

 

1

Hadi Mohammadi Janaki 

 

 

عضو

 

 

هادی محمدی

 

 

2

 Scan0032

 

 

عضو

 

 

 ایمان دارایی

 

 

3

Foroutan Ahmadi 

 

 

 

عضو

 

 

 

 فروتن احمدی

 

 

 

4

   

 

  

عضو

 

 

 زهرا فتحی 

 

 

5

 Scan0026

 

 

عضو

 

 

 محمد کریمیان

 

 

6

 

 

 

عضو

 

 

عبدالله غفاری

 

 

7

 Scan00253

 

 

عضو

 

 

ایمان محمدی فارسانی

 

 

8

Behnam Safdarian 

 

 

عضو

 

 

بهنام صفدریان

 

 

9

Sajad Aghabeygi 

 

 عضو

 

 سجادآقابیگی

 

 10

 Fatemeh Mahmoudi

عضو

 

فاطمه محمودی

11

 elahe rameshe jan

 

عضو

 

  

الهام رامش جان

 

12

 Scan00254

عضو 

 قریان خدادادی

 

 13

 Scan0022

 

عضو

 

رقیه فروز

14

Seyede Avaze VakilZadeh 

 

عضو 

 

  سیده آوازه وکیل زاده

 

  

 15

 

 

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه