تصویر

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 Scan0007

دادستان 

آقای تقی مبینی

1

27 

معاون اول دادستان 

آقاي کشواد خورشیدی

2

 Leyla Khaksar Haghani

معاون اظهارنظر

لیلا خاکسارحقانی

3

 20

معاون آموزش و دبیرهمایش های دادسرا

 مهرداد محمدي

4

 Scan0029

معاون اجراو مسئول فصلی برگزاری جلسات

نعمت الله قاسمی

5

 Mehrnoush Mirzaiian

دادیار

مهرنوش میرزائیان

6   

 

دادیار

فروزان مردانی

7

 6

دادیار

مرضیه علی بابایی

8

 Scan0018

دادیار

 مجتبي صادقی

9

 

دادیار

محمدرضا جمشیدی فرد

10

 v-95

دادیار

علی یداللهی

11

 kourosh saberi

دادیار

کوروش صابری

12

 19

دادیار

مهدی اعتدالی نژاد

13

 Scan00161

دادیار

مجتبی امیریان

14

 hajipoor

دادیار

علی حاجی پور

15

 Scan0030

دادیار

سعید عباسی

16

 v-23

دادیار

شهاب الدین نظری

17

 

دادیار

سعید منصور پورموسوی

18   

 Scan0012

دادیار

ابراهیم صادقی

19   
Hoseyn Naderi 

دادیار

حسین نادری 20   
v-59 

دادیار

امیر حمزه رئیسی 21   
Nematollah Farrokhi Alikouhi 

دادیار

نعمت اله فرخی 22   
Majid Bahrami 

دادیار

مجید بهرامی 23   

 

 دادیار

نیلوفر مومنی

24   

 

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه