تصویر
 

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 سسس


 

 


ریاست کانون


 


  

آقاي ابراهيم كياني


 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

نایب رئیس

 

آقای مرتضی رضایی
 

 

2

 

 

رئیس امور مالی

 

آقاي ابراهیم اکبریان
 

 

3

 

 

بازرس

 

آقاي رامین مردانی 
 

  

4

 
 

 

منشی

 

آقاي علی خسروی 
 

  

4

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه