جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 23/3/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

جلسه  سخنرانی پنج شنبه مورخ 23/3/98 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان

سخنرانی جناب آقای حمیدرضا اسکندری ، قاضی محترم دادگاه کیفری یک استان 

با موضوع:ارتکاب قتل با انگیزه دفاع مشروع

 از ساعت 30/9 صبح تا 30/12 ظهر

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه